คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ การจัดทำข้อมูลทะเบียนประวัติ บันทึกรายการเปลี่ยนแปลงและการจัดเก็บรักษาทะเบียนประวัติ ก.พ.7 / ก.ค.ศ.16 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ

Read more