ร่วมฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 มอบหมายให้ นายดนพล สำราญพงษ์ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สังกัดกลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมด้วย นายพัชญภณ สารสา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สังกัดกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล เข้าร่วมการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ ณ โรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซต์ อ.เมือง จ.ตาก จัดโดย สำนักงานจังหวัดตาก 

การฝึกอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบและกฎหมายในราชการ เพื่อป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ และปลูกฝัง สร้างจิตสำนึกเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณธรรม จริยธรรม รับผิดชอบต่อสังคม และได้รับเกียรติจากนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพีธีเปิด และเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “สมรรถนะและทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล”