ติดต่อหน่วยงาน

กลุ่มบริหารงานบุคคล
ชั้น 1 อาคารทักษิเณ
สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกตาก เขต 1
บริเวณศาลากลางจังหวัดตาก ต.หนองหลวง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
โทรศัพท์ 055 – 512537 , 055 – 513028 , 055 – 511053 ต่อ 102 – 104