ดาวน์โหลดแบบคำขอ

1** แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรของรัฐ (แบบ 7127) (ตัวอย่างการกรอกและหลักฐานแนบ)
2** คู่มือการสมัครสมาชิก กบข. ด้วยตนเอง ผ่าน Application MyGPF ของ กบข.
3** แบบคำขอแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด (ตัวอย่างการกรอกและหลักฐานแนบ)
4** แบบคำขอแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย (ตัวอย่างการกรอกและหลักฐานแนบ)
5** แบบคำขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการ (ตัวอย่างการกรอกและหลักฐานแนบ)
6แบบคำขอรับเงินเดือนตามวุฒิที่เพิ่มขึ้น ขอเพิ่มวุฒิในกพ7
7แบบคำขอยินยอมให้บุคคลอื่นถ่ายทะเบียนประวัติกพ7
8แบบคำขอการเสนอขอพระราชทานเพลิงศพ
9แบบคำขอการเสนอขอพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ
10แบบคำขอส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์
11แบบคำขอหนังสือรับรองเงินเดือน
12แบบคำขออนุญาตไปต่างประเทศ
13แบบคำขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง สพป.ตาก 1
14แบบคำขออนุญาตใช้ห้องประชุม
15แบบคำขออนุมัติถ่ายเอกสาร
16แบบคำลาป่วย ลากิจสวนตัว ลาคลอดบุตร
17แบบคำลาพักผ่อน
18แบบฟอร์มลาออกจากราชการ
** คือแบบที่ใช้ในการกรอกข้อมูลสำหรับข้าราชการครูบรรจุใหม่ (รายงานตัว)

ก.ค.ศ.16 สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบรรจุใหม่

1แบบตัวอย่างการเขียน ก.ค.ศ.16 สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบรรจุใหม่
2ไฟล์นำเสนอ การจัดทำ ก.ค.ศ.16